S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača. Táto hláška je mimoriadne otravná, ale zákon je zákon :)

Quatro - jednoduchý nákup na splátky

 

KONTAKTY

CentrumKolies, s.r.o.
Novozámocká 136
94905 Nitra
tel: 037 / 3810711
napíšte nám
Telefonický poradca: 037/3810711
Po - Pia 9.30 - 12.00 / 12.40 - 14.00

06. 11. 2020

Nenechajte sa dobehnúť pri reklamácii!

Najdôležitejším zákonom, ktorý by ste mali poznať ( stačí o ňom vedieť a prípadne doň nahliadnuť ) je zákon 250/2007 Zz, alebo aj Zákon o ochrane spotrebiteľa. Nebudeme ho tu prepisovať, ale sústredíme sa v ňom na to dôležité a najčastejšie chyby zákazníkov.

§ 3 odsek (1) hovorí: každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly

Preložené do ľudskej reči: máte právo na to, aby ste bez hlbšieho skúmania dostal akýkoľvek výrobok na našom trhu v bežnej kvalite. A predávajúci má povinnosť ponúkať iba takéto výrobky. Takže nie, žiadne šmejdy, kazové výrobky a iné hlúposti sa na našom trhu nemajú čo predávať. To je teória, ktorá na strane predávajúceho predpokladá, že si svojich dodávateľov a výrobcov vyberie s maximálnou obozretnosťou.

V praxi sa však stáva, že aj ten najlepší výrobca vyrobí kazový výrobok. Tomu sa nedá vyhnúť. Tu sa však práve ukáže to, ktorý predajca je ten seriózny a práve tu sú najčastejšie chyby zákazníkov v uplatnení svojich práv. Rozpíšeme ich v bodoch.

1.Pri uznanej reklamácii máte právo na náhradu škody!

Toto právo je definované práve v zákone § 3 odsek (1) ktorý je citovaný hore vyššie. Je to Vaše právo. Toto právo je vyslovene priznané aj v § 18 kde je povinnosťou predávajúceho. Odsek 13 hovorí: vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu. Ten osobitný predpis je zákon 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

V našej oblasti sú závady v absolútne minimálnom, až zanedbateľnom počte a v praxi sa u nás v CentrumKolies.sk držíme zásady, že asistujeme zákazníkovi aj v prípade, ak nastane problém. Takže si uvedieme úplne konkrétny príklad:

Zákazník si kúpi kolesá a počas jazdy zistí, že sa do riadenia prenášajú jemné vibrácie. Skúmaním výrobcu sa zistí, že skutočne je vadný výrobok, dajme tomu jedno koleso má minimálnu odchýlku od vysokej kvality výroby, čím spôsobuje tieto vibrácie. Koleso je zákazníkovi vymené za nové, reklamácia je uznaná.

K tomu, aby však moho prísť k takémuto skúmaniu je nutné koleso, alebo kolesá vyzuť ( prepravy si zabezpečujeme u nás na naše náklady ) a tá práca pneuservisu nie je predsa zadarmo. Rovnako nové koleso treba aj obuť. A práve tu sa dostávame k tomu, čo je to škoda. Škoda, to sú v tomto prípade poplatky za práce spojené s vyzutím a obutím nového kolesa, nakoľko tieto práce by bez vady výrobku zákazník nemusel platiť.

Zákazníka požiadame o pokladničný doklad od takýchto prác a samozrejmé je, že mu tieto práce preplatíme. A nám preplatí tieto náklady výrobca. To je slušné, seriózne a v konečnom dôsledku sa neraz ukázalo, že sa k nám zákazník aj v prípade malej nepríjemnosti rád vráti nakúpiť opäť.

Záverom tejto časti treba dodať, že náhrada škody sa týka pri vadnom výrobku, nie pri výrobku zničenom v rozpore s jeho určením alebo zavinením zákazníka.

2. Poškodil prepravca tovar? To nie je dôvodom na zamietnutie reklamácie!

Toto je zásadný problém prístupu predajcu k zákazníkovi. Zákazník nemá žiaden zmluvný vzťah s prepravcom a zákazníka nemá čo zaujímať spôsob manipulácie s tovarom u prepravcu. Prepravca Vám nemôže zamietnuť reklamáciu z dôvodu, že túto reklamáciu neuznal jeho prepravca. Prepravca ako taký je v tomto úplne nepodstatný. Šokujúce? Prečítajte si prečo.

§ 2 Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa uvádza: m) vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie

§ 18 odsek (6) hovorí: Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Kto je oprávnený toto odborné posúdenie vyhotoviť? § 2 bod n) predmetného zákona hovorí - odborným posúdením písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv

Z uvedeného vyplýva, že zo strany predajcu nie je možné bez odborného posúdenia konkrétne na to určenej osoby zamietnuť reklamáciu iba na základe vyjadrenia dopravcu. Dopravca nie je oprávená osoba na vybavenie reklamácie vo vzťahu k výrobku!

Ak sa Vám stane situácia, že Vám predávajúci zamietne reklamáciu na základe vyjadrenia dopravcu bez odborného posúdenia, tak ho informujte že v zmysle § 18 zákona 250/2007 ho po uplynutí doby 30 dní ktoré sú stanovené ako maximálna lehota na vybavenie reklamácie informujte o odstúpení od kúpnej zmluvy a žiadajte vrátenie peňazí.

Záverom tejto časti zdôrazňujeme, že aj zákazník má svoje povinnosti. Pri preberaní tovaru od dopravcov si dobre prehliadnite balenie tovaru, skontrolujte si prípadne  poškodenie obalu a v prípade akejkoľvek pochybnosti tovar radšej nepreberajte a informujte predávajúceho o podozrení na poškodenie tovaru ako dôvode, pre ktorý ste tovar od dopravcu neprevzali. Slušný predávajúci zabezpečí nápravu.

Prevzatý tovar si okamžite bez zdržania skontrolujte a ak zistíte akékoľvek poškodenie tak okamžite kontaktujte predávajúceho s reklamáciou. Obal nezahadzujte, pretože ten je dôležitým dôkazom.

Zodpovednosťou predávajúceho je vybrať si prepravcu na základe kvality služieb a prepravy. Nie všetko je totiž iba o cene a v tejto oblasti platí, že za kvalitu si musíte priplatiť.

3. Na detailoch záleží.....

Predávajúci sa často oháňajú odborným posúdením, ktoré nemá potrebné náležitosti. Vedeli ste, že aj toto posúdenie má predpísanú formu a musí obsahovať všetky náležitosti? Ak Vám predávajúci zamietol reklamáciu na základe odborného posúdenia, tak venujte pozornosť detailom. Máte právo nahliadnuť do tohto posúdenia a musí obsahovať nasledovné podľa § 18a zákona 250/2007 odsek 1:

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku

c) popis stavu výrobku, 

d) výsledok posúdenia,

e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia

Až príliš často sa stáva, že sú tieto posúdenie robené "na kolene" a chýbajú v nich tieto podstatné náležitosti. Ak čokoľvek chýba, tak podľa § 18a zákona 250/2007 platí, že na odborné posúdenie, ktoré neobsahuje náležitosti podľa odseku 1, sa neprihliada, to znamená ako keby neexistovalo.

Ak sa Vám stane situácia, že Vám predávajúci zamietne reklamáciu na základe odborného posúdenia bez predpísaných náležitostí, tak ho informujte že v zmysle § 18 zákona 250/2007 ho po uplynutí doby 30 dní ktoré sú stanovené ako maximálna lehota na vybavenie reklamácie informujte o odstúpení od kúpnej zmluvy a žiadajte vrátenie peňazí.