Čo hovorí zákon o reklamáciách?

11.08.2011, 11:32, Mgr.Michal Lavo

Zákon hovorí jasne a zrozumiteľne. Záručná doba je 24 mesiacov a počas tejto doby je predajca povinný prijať a písomne zaznamenať do oficiálnej knihy reklamácií akúkoľvek reklamáciu zákazníka. Musí vydať doklad o prijatí reklamácie ( reklamačný lístok ) a následne reklamáciu vyriešiť podľa zákona. Pozrite sa na to, čo všetko musí splniť.


Zákon o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 a 397/2008 upravuje povinnosti predávajúceho voči zákazníkovi - konečnému spotrebiteľovi, fyzickej osobe. Upravuje povinnosti nielen predajcov, ale aj dovozcov pri predaji výrobkov v SR.

V praxi teda prinesiete disky na reklamáciu ( nazabudnite si samozrejme doklad o kúpe ) a predajca je povinný Vám vydať písomný doklad - reklamačný lístok - o prijatí a zaevidovaní reklamácie. Pri uplatnení tejto reklamácie je predajca povinný Vás poučiť o právach ( oprava alebo výmena tovaru, zľava z kúpnej ceny alebo vrátenie peňazí ) a následne určiť spôsob vybavenia reklamácie.

Spôsob vybavenia reklamácie určený zákonom je nasledovný:

 • ihneď
 • v zložitejších prípadoch do 3 dní
 • v odôvodnených prípadoch do 30 dní ( potreba odborného posúdenia )
 • odborný posudok je zo zákona povinný pri dobe 12 mesiacov od kúpy produktu
 • náklady na odborný posudok musí znášať predajca

Spôsob vybavenia reklamácie je samozrejme povinný zaznamenať do reklamačného lístka, s ktorým z predajne odchádzate. Ak nie je Vaša reklamácia vybavená do 30 dní od podania reklamácie, tak  má predajca povinnosť vrátiť peniaze. Rovnako je tomu aj v prípadoch nesprávneho vybavenia reklamácie resp formálnych chýb, a tu je presne kameň úrazu. Väčšina reklamácií na disky je vybavovaná zle a predajcovia porušujú zákon.

Reklamáciu tovaru uplatnenú do 12 mesiacov od kúpy môže predajca zamietnuť iba na základe odborného posudku!

Predajcovia si totiž často mýlia odborný posudok s posudkom samozvaného odborníka ( predajca bez oprávnenia vystavujúci "posudky" pretože sa tak rozhodol). A to je veľký rozdiel. Samozrejme predajca nemôže sám seba ustanoviť ako odborníka a vydávať rôzne odborné posudky. Je to protizákonné. Musí mať totiž status znalca, znaleckej organizácie alebo poverenej osoby alebo samozrejme samotný výrobca. Poďme si to rozobrať do detailu:

 • znalec je osoba s patričným odborným vzdelaním zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladatelov na Ministerstve Spravodlivosti. Je to nezávislá osoba s patričným vdelaním a má oprávnenie vydať znalecký posudok. Táto osoba nesmie byť v žiadnom pracovnom vzťahu s predávajúcim. Zoznam oprávnených znalcov je TU. Znalecký posudok je dokument s okrúhlou pečiatkou znalca so zákonnými náležitosťami.
 • znalecká organizácia je subjekt združujúci znalcov v rôznych oboroch, podstata fungovania je rovnaká ako v prípade znalca.
 • poverená osoba je osoba písomne poverená výrobcom tovaru na posudzovanie ním vyrobeného tovaru. Poverenie musí byť úradne overené. Táto osoba musí byť poverená priamo výrobcom a zaškolená.  Doklad o poverení musí mať predajca resp osoba, ktorá posudok vystavila k nahliadnutiu.
 • výrobca - tu je to jasné. Výrobca je osoba alebo organizácia, ktorá výrobok vyrobila a rozhoduje aj o reklamácii výrobku. Vyjadrenie výrobcu k reklamovanej závade v inom jazyku ako Slovenskom jazyku musí byť úradne preložené.

Takže ak reklamujete disky ( ale aj akýkoľvek tovar ) tak pokiaľ si uplatníte reklamáciu do 12 mesiacov od kúpy tovaru tak môže byť táto reklamácia zamietnutá iba s odborným posudkom znalca alebo znaleckej organizácie!

Reklamácia tovaru uplatnená po 12 mesiacoch od kúpy

Tu je situácia odlišná a v tomto prípade môže predajca zamietnuť reklamáciu aj bez odborného posúdenia znalca, znaleckej organizácie alebo poverenej osoby alebo samotného výrobcu. Aj tu však písomné vybavenie reklamácie musí obsahovať zo zákona poučenie, kam sa môžete obrátiť so žiadosťou o odborné posúdenie výrobku. Tj na reklamačom lístku musíte mať zoznam znalcov alebo meno konkrétneho znalca, na ktorého sa môžete obrátiť.

Ak si dáte znalcovi reklamáciu posúdiť a posudok bude vo Váš prospech, tak náklady na posúdenie znáša predávajúci. Uplatníte si novú reklamáciu a túto už predajca nemôže zamietnuť. Navyše všetky poplatky, ktoré ste vynaložil na posúdenie musí zaplatiť predajca.

Ako postupovať v prípade, že Vaša reklamácia nebola vyriešená správne?

Vyriešiť reklamáciu neznamená iba predložiť odborný posudok. Všetko musí byť správne vybavené aj po formálnej stránke v súlade so zákonom! Dôsledky sú jasné. Pokiaľ bola reklamácia vybavená v rozpore so zákonom ( aj formálne chyby su rozpor so zákonom ) tak sa obrátite so žiadosťou o vykonanie kontroly na Slovenskú Obchodnú Inšpekciu ( SOI ). Tá vykoná u predajcu kontrolu a uloží mu nielen pokutu, ale aj povinnosť vybaviť reklamáciu v súlade so zákonom. A to je buď nový rovnaký výrobok, alebo vrátenie peňazí.

Doslova povedané, aj malá formálna chyba je chyba a zákon je nekompromisný. A ak chce predajca predávať musí mať na pamäti aj formálnu stránku veci a riešiť reklamácie tak, ako ukladá zákon. Najčastejšie chyby sú takéto:

 • nie je znalecký posudok ( reklamácie uplatnené do 12 mesiacov od kúpy výrobku )
 • chýba poučenie o možnosti dať si výrobok posúdiť ( po 12 mesiacoch od kúpy )
 • zamietnutie reklamácie nespĺňa zákonné náležitosti
 • reklamáciu prijala osoba, ktorá nemala poverenie na prijatie reklamácie
 • maximálna doba 30 dní bola prekročená
 • predajca nemá reklamačný lístok podpísaný od zákazníka alebo v prípade zaslania poštou nemá doklad - podací lístok, prípadne výpis z doručenia doručovateľskej firmy

Rozhodne sa nebojte obrátiť sa na SOI ak máte podozrenie, že reklamácia nebola vyriešená v súlade so zákonom. Pozor však na jednu vec - SOI nerozhoduje a nerieši samotný obsah znaleckého posudku, o jeho správnosti rozhoduje iba príslušný súd. SOI kontroluje formálnu stránku riešenia reklamácií, tj či predajca splnil postup, aký mu ukladá zákon.

NÁVRAT NA TÉMU "REKLAMÁCIA DISKOV" >>>>

 
« Späť

Quatro - jednoduchý nákup na splátky