Informácie k právu na vrátenie tovaru do 7 pracovných dní pri kúpe v internetovom obchode

Predaj tovaru prostredníctvom internetu sa riadi zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode... v platnom znení.

Podľa tohto zákona k uzatvoreniu zmluvy dochádza momentom, keď spotrebiteľ obdrží od predávajúceho potvrdenie objednávky tovaru po jeho výbere z internetovej ponuky, teda na diaľku.

Forma a čas platby za objednaný tovar nie sú rozhodujúce, nakoľko výber tovaru a rozhodovanie o jeho kúpe prebehlo na diaľku, bez toho, aby mal spotrebiteľ možnosť fyzického kontaktu a odskúšania tovaru ešte pred jeho zaplatením.

Naviac na zmluvy uzatvorené na diaľku na nákup tovaru formou zásielkového predaja sa vzťahuje zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení (ďalej len zákon o podomovom predaji a zásielkovom predaji).

Dohľad nad dodržiavaním ustanovení citovaných zákonov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI).

Podľa § 9 ods. 1 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.

V zmysle § 12 ods. 1 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti.

Na základe uvedeného, ak pri internetovom predaji predávajúci ponúka spotrebiteľovi spolu s inými možnosťami doručenia aj možnosť osobného odberu objednaného tovaru a spotrebiteľ túto možnosť využije, nestráca právo na odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote 7 pracovných dní v žiadnom prípade, t. j. ani vtedy, ak už platba za objednaný tovar prebehla, napr. platbou prostredníctvom kreditnej karty, príp. internet bankingom a pod. a ani vtedy, ak platba prebehne pri preberaní tovaru.

Zákon o podomovom predaji a zásielkovom predaji nepojednáva o tom, či je tovar, vrátený v zákonnej lehote, použitý alebo nie. Z toho vyplýva, že ak spotrebiteľ tovar rozbalí a vyskúša, teda podľa niektorých predávajúcich tovar „použije“, nestráca nárok na jeho vrátenie. Jedná sa o tovar, ktorý nie je vylúčený z možnosti vrátenia v zmysle vyššieuvedeného § 12 ods. 5 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji. Tento tovar však nesmie byť poškodený alebo naň nesmú byť mechanicky namontované iné súčasti. Tovar musí byt vrátený so všetkými súčasťami tak, ako bol zakúpený.

Pre disky a pneumatiky teda platí jasné pravidlo - tovar môžete rozbaliť, poprezerať, pozrieť a rozbaliť príslušenstvo, ale v žiadnom prípade neobúvajte na disky pneumatiky, nakoľko sa jedná o mechanickú montáž zakúpeného komponentu na iný a tento tovar sa už nedá predať ako nový.  Obutie pneumatiky na disk je vždy a ľahko identifikované, nepomôže ani leštenie a čistenie. Tovar vráťte prosím s kompletným balením tak, ako ste ho obrdžali.

Súčasťou vrátenia tovaru musí byť aj písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy, kde uvediete svoje identifikačné údaje a číslo účtu, kde prevedieme peniaze bankovým prevodom.

Ak máte záujem tovar vymeniť tak rovnako musia byť dodržané náležitosti odstúpenia od pôvodnej kúpnej zmluvy. Tovar však musíte najprv doručiť k nám na kontrolu - či už osobne alebo prostredníctvom kuriérnej firmy ( zasielanie tovaru na dobierku neakceptujeme! ). Z tohto pravidla nerobíme žiadne výnimky, vrátený tovar musíme u nás v prvom rade skontrolovať.Zákon nám však aj pri výmene tovaru prikazuje stornovať pôvodnú kúpnu zmluvu, preto je potrebné si vždy so sebou priniesť resp poslať písomné odstúpenie od zmluvy, nový tovar vyplatiť a pôvodnú objednávku stornujeme vyplatením kúpnej ceny na bankový účet.

Quatro - jednoduchý nákup na splátky